Thursday, January 1, 2009

loZ/kekZu~ ifjR;T;

ekesda 'kj.ka ozt

nqxkZ'kVj efgeor~ lR;kFkhZ

Òxoku —".k ds lEiw.kZ thou dk

;qxkuqdwy oSKkfud Ákekf.kd foLr`r v©iU;kfld v/;;u

ƒ-

,slk Ák;Ñ de gh g® ikrk Fkk fd eSa dgha tkÅ¡ v©j nkÅ esjs lkFk u g¨a!

bl ckj Òh ,slk ugha g¨us fn;k Fkk nkÅ us!

ikpky ujs'k nzqin vR;Ur vlqfo/kk dk vuqÒo dj jgs gSa] og dqN dguk pkg jgs gSa] fdUrq nkÅ dh mifLFkfr esa eSa muls [kqydj ml fo"k; esa ckrsa d:¡xk Òh ;k ugha] ;g fuf'pr dj lduk dfBu g¨ jgk Fkk] ikpky ujs'k nzqin ds fy;sA

vUrrÑ nkÅ us gh e©u Òax fd;k]

fdl l¨p esa iM+ x,] ikpky ujs'k\

nzqin gM+cM+k;s]

dqN ugha] lV"kZ.k! d¨Ã fo'ks"k ckr ugha gSA

eSa vkidh v©j vkpk;Z nz¨.k dh eS=h ds fo"k; esa l¨p jgk Fkk] nso!nkÅ dk Loj ;fRdafpr~ xEÒhj FkkA

O;aX;iwoZd g¡ls ikpky jkt nzqin]

vc eS=h v©j izxk<+ g¨ xà gS] j®fg.khuUnu! vc vkpk;Z nz¨.k v©j eSa n¨u®a cjkcj g® x, gSaA

eSa eqLdqjk;k]

{kek djsa ikpky jkt! t¨ lekpkj bl lsod rd igq¡¡ps gSa] muds vuqlkj r® vki esa v©j vkpk;Z nz¨.k esa cjkcjh ugha gqà gS] v©j oS"kE; vfÒo`n~/k g¨ x;k gSA

ikpky ujs'k nzqin bl ckj [kqydj g¡ls]

oS"kE; vfÒo`n~/k g¨ x;k gS\ fdUrq esjs ije fe= vkpk;Z nz¨.k r¨ bl lUnÒZ esa vki ls lger ugha gSa] oklqnso! mudk fopkj gS fd eq>lss esjk vk/kk jkT; thr ysus ds mijkUr vc og v©j eSa n¨u®a cjkcj g® x, gSaA vki fdl vk/kkj ij gen¨u®a esa oS"kE; fu:fir dj jgs gSa\

vkpk;Z lkUnhifu eqLdqjk;s Fks lqnkek ds bl Á'u ij]

lqnkek ds bl Á'u dk mRrj Ñ".k nsxkA Ñ".k!

vkKk vkpk;Z Jh\

ns ld¨x¢ lqnkek ds bl Á'u dk mRrj\

vo'; vkpk;Z Jh!fouez Loj esa eSaus dgk] v©j fQj lqnkek dh v¨j mUeq[k gqvk eSa] rqEgkjh leL;k ;g gS] lqnkek! fd rqe dYiuk y¨d esa vf/kd thfor jgrs g¨] v©j O;ogkfjd txr~ esa deA

lk/kq oRl! lk/kq! vkpk;Z lkUnhifu esjh Á'kalk fd;s fouk ugha jg ldsA

nkÅ dh le> esa ugha vk;k] fd eSaus ,slh d©u lh ckr dg nh Fkh] ftl ij Lo;a vkJe ds dqyifr Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu lk/kq’‘lk/kqiqdkj mBs FksA

;g r¨ lqnkek ds Á'u dk mRrj Òh ugha FkkA

lqnkek dk Á'u ;g Fkk]

ikpky ujs'k nzqin ls mudk vk/kk jkT; thr ysus ds mijkUr vc vkpk;Z nz¨.k v©j ikpky jkt nzqin n¨u®a cjkcj g® x, gSaA fQj Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu fdl vk/kkj ij mu n¨u®a esa oS"kE; fu:fir dj jgs gSa\

Ñ".k mRrj ns jgk Fkk]

rqEgkjh leL;k ;g gS] lqnkek! fd rqe dYiuk y¨d esa vf/kd thfor jgrs g¨] v©j O;ogkfjd txr~ esa deA

;g mRrj Fkk\

v©j Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu brus ij gh lk/kq’‘lk/kqiqdkj mBs FksA

Á'u egkdkys'oj] mRrj fiXy ns'k!

loky eDdk] tokc phuk!

bl ij Òh Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu lk/kq’‘lk/kqiqdkj mBs gSaA

vk'p;Z gS!

mlh le; Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu dk vis{kkÑr vf/kd okRlY;iw.kZ Loj Òzkr`Jh cyjke oklqnso ds dku®a ls Vdjk;k]

oRl jke!

nkÅ dk okLrfod uke jkegh Fkk]cy jkeughaA

cyjkedgdj mUgsa Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu us dsoy blfy;s iqdkjuk vkjEÒ dj fn;k Fkk] fd og mUgsa Òxoku~ ij'kqjkev©j e;kZnk iq#"k¨Rre Òxoku~ jke ls i`Fkd~ dj ldsa] v©j bl lUnÒZ esa fdlh Ádkj dk d¨Ã Òze u g¨A

vXkzt cyÒnz gM+cM+k;s]

Òxou~! vkpk;Z Jh\

dgha v©j vkReyhu x, g®] oRl\

vXkzt cyÒnz dk Jheq[k yTtk ls vkjä g® mBk]

t----th! vkpk;Z Jh!

rqEgkjk eq[ke.My bl ckr dk Áek.k ns jgk gS] fd esjs }kjk rqEgkjs vuqt dh ;g Á'kalk rqEgkjh le> esa ugha vk ikà gSA

vkpk;Z nso dk ;g rqPN f'k"; yfTtr gS] ÁÒq! v©j] dkUgk! rqEgkjk ;g vXkzt rqels Òh yfTtr gSA

g©ys ls g¡lk eSa]

eq>ls yfTtr g¨us dk r¨ d®Ã Á'u gh ugha mBrk nkÅ! vkpk;Z nso us ;g ugha dgk gS]fd esjh Á'kalk vkid¨ vPNh ugha yxh gSA vkpk;Z Jh us ;g dgk gS] fd esjh Á'kalk vkidh le> esa ugha vk ikà gSA vc vkidh le> ij r¨ vkidk d¨Ã o'k ugha gS u vxzt!

ikpky ujs'k nzqin dh v¨j ns[kk eSausA

oS"kE; vfÒo`n~/k g¨ x;k gS\ fdUrq esjs ije fe= vkpk;Z nz¨.k r¨ bl lUnÒZ esa vki ls lger ugha gSa] oklqnso! mudk fopkj gS fd eq>lss esjk vk/kk jkT; thr ysus ds mijkUr vc og v©j eSa n¨u®a cjkcj g® x, gSaA vki fdl vk/kkj ij gen¨u®a esa oS"kE; fu:fir dj jgs gSa\

og vÒh Òh ewfrZeku~ Á'u cus gq, FksA

eq>s ÁkIr lekpkj¨a ds vuqlkj vkpk;Z nz¨.k us vfgPN=[1] dk Áns'k Lo;a vius ikl j[kdj vkidk 'ks"k lEiw.kZ vk/kk jkT; vkid¨ y©Vk fn;k FkkAvius vklikl fo|eku ikpky jkT; ds ml Òjiwj /ku oSÒo] ml Òjiwj /kuS'o;Z dk voy¨du fd;k eSaus] t¨ vc oSls r® vk/kk jg x;k Fkk] fQj Òh dà iwj®als vf/kd FkkA

vfgPN=a p fo"k;a nz¨.kÑ lefÒi|rA

,oa jkt™kfgPN=k iqqjh tuink;qrk]

;qf/k fuftZR; ikFksZu nz¨.kk; ÁfrikfnrkA

&egkÒkjrÑvkfnioZ ÑlEÒo vokUrj ioZ/ƒ…‰/‰ˆ-‰‰

vkid¨ ÁkIr lekpkj¨a ds vuqlkj\ikpky ujs'k nzqin us ;fRdafpr~ O;aX;iw.kZ us=¨a ls esjh v¨j ns[kk] vc eFkqjk jkT; ds xqIrpj ikpky rd vk igq¡ps gS\ ;k fQj daldkyhu vlqj] nSR;] nkuo] EysPN v+jc v©j ;ou lqUnfj;¨a/vIljkv¨a }kjk gh vÒh Òh ;gk¡ ds lekpkj ÁkIr fd;s tk jgs gSa\

vxzt cyjke oklqnso 'kjkjriwoZd eqLdqjk;sA

daldkyhu vlqj[2]] nSR;] nkuo] EysPN[3] v+jc v©j ;ou[4] lqUnfj;¨a/vIljkv¨a d¨ ewyrÑ ×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæ dh ;¨tukv¨a d¨ dk;kZfUor djus gsrq loZ= QSyk;k x;k Fkk] nsoiq=! gekjs ekekJh] gekjs ekrqyJh egkjkt vU/kdjkt dal dk o/k dj ldus esa esjk vuqt Ñ".k Òys gh lQy g® x;k g®] ×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæ vÒh Òh thfor gSA

nzqin dh psruk ls tSsls fdlh gFk©M+s ds leku tk Vdjk;k Fkk Òzkr`Jh vxzt cyjke oklqnso dk ;g okD;]

×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæ vÒh Òh thfor gSA

×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæ vÒh Òh thfor gSA

×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæ vÒh Òh thfor gSA

fdruk lVhd vkdyu FkkA

fdruk lVhd ewY;kadu FkkA

;g cyjke oklqnso dk viuk Lo;a dk ewY;kVu Fkk] oklqnso d`".k dk vFkok fQj Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu dk\

rhu¨a esa ls fdldk\

cyjke oklqnso dk viuk Lo;a dk] oklqnso d`".k dk vFkok fQj Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu dk\

rhu¨a esa ls ftl fdlh dk Òh ;g ewY;kadu gS] njvly l¨p r¨ dsoy ogh jgk gSA

'ks"k lc l¨p ugha jgs gSa] vkrafdr gSaA

t¨ vkrafdr g¨rk gS] dqf.Br g¨ tkrh gS mldh cqfn~/k!

nzqin Lo;eso de vkrafdr ugha gSa] de ng'krt+nk ugha gSaA

igys dsoy ×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæ dk vkrad Fkk] vc nz¨.k v©j dq#v¨a dk vkrad Òh lfEefyr g¨ x;k Fkk] 'kkfey g¨ x;k FkkA

fdUrq dq#v¨a dk vkrad D;¨a\

dq# jktdqekj¨a d¨ r¨ Lo;a nzqin vdsys gh ijkftr dj pqds gSa!

e`R;q¥~t; d.kZ Òh ml lsuk esa lfEefyr FkkA

‘nzqinÑ d©joku~ n`"V~ok Ák/kkor leUrrÑ]

'kjtkysu egrk e¨g;u~ d©joha pewe~A

req|ra jFksuSdek'kqdkfj.kekgos]

vusdfeo esfujs r= d©jokÑ!

‘& egkÒkjrÑvkfnioZ ÑlEÒo vokUrj ioZ/ƒ…‰/ƒ‡-ƒˆ

;g le> ldus esa Fk¨M+k lk Òh le; ugha yxk Fkk nzqin d¨ fd d©jo lsuk loZFkk vuq'kklu ghu gSA

mudh g+lhurjhu vlqj] nSR;] nkuo] EysPN v+jc v©j ;ou tklwl¨a us nzqin d¨ d¨Ã vlR; lekpkj ugha fn;k Fkk\

nq;¨Z/ku okLro esa gh d¨Ã vuq'kklu ugha ekurk FkkA

v©j ;gh fLFkfr mlds 'ks"k fuU;kuos vuqt¨a dh Òh FkhA

'ks[+kt+knh g+;kr fln~nhd+ v+kye us] nzqin dh vR;Ur fo'oLr EysPN v+jc tklwl¨a us] t¨ nzqin us gfLrukiqj Òsth Fkha] blh Ádkj ds lekpkj fn;s FksA

;g lekpkj Òh vlR; ugha fudyk Fkk] fd g¨ ldrk gS] iwjs ,d l© ik¡p iwjs ,d lkFk feydj ikpky lsuk ls ;q) u djsaA

iwoZeso rq lEeU«; ikFk¨Z nz®.keFkkczohr~]

ni®Znzsdkr~ dqekjk.kkekpk;Za f}tlÙkee~!

,"kka ijkØeL;kUrs o;a dq;kZe lkgle~]

,rSj'kD;Ñ ikpky¨ xzghrqa j.kew/kZfuA

,oeqDRok rqq d©Urs;¨ Òzkr`fÒÑ lfgr¨∙uÄÑ]

v/kZØ®'ks rq uxjknfr"Bn~ cfgjso lÑ A

‘& egkÒkjrÑvkfnioZ ÑlEÒo vokUrj ioZ/ƒ…‰/ƒ„-ƒ†

tc cM+k Òkà gh vuq'kklu ugha ekurk] ikpky ujs'k!eqLdqjkdj fVIi.kh dh Fkh eSaus]r¨ 'ks"k vV~Bkuos D;¨a ekusaxs\ v©j nq;¨Z/ku Òh D;¨a ekus vius ls cM+¨a dk vuq'kklu\ D;k og Lo;eso vius us=¨a ls vgfuZ'k] jkr fnu] ;g ugha ns[k jgk] fd [k+qn mldk viuk firk /k`rjk"Vª firkeg Òh"e dk fdruk vuq'kklu ekurk gS] egkjkuh vfEcdk v©j vEckfydk ds lkFk fu;¨x djds mls oLrqrÑ tUe nsus okys czãÆ"k Òxoku~ Ñ".k }Sik;u osnO;kl dk fdruk vuq'kklu ekurk gS!

bl ckr ls vki Òh vlger ugha g¨axs] nso! fd N¨Vs vius cM+¨a ls ns[kdj vf/kd lh[krs gSa] lqudj deAvxzt cyjke oklqnso us eqLdqjkrs gq, esjk vuqe¨nu fd;kA

vpkud ,d nklh us ogk¡ Áos'k fd;k]

ikpkys'oj dh t; g¨A

ikpky ujs'k nzqin eqLdqjk;s]

gesa viuk opu Lej.k gS] d`fÙkdk! jktdqekjh nz©inh ls dg¨] Fk¨M+k /kS;ZZ /kkj.k djsaA oklqnso d`".k gekjs vfrfFk gSaA gekjs fueU=.k ij ikpky i/kkjs gSaA viuh f'k{kk lekIr djus ds mijkUr ;g oklqnso d`".k dh ÁFke jktuSfrd ;k=k ----------

ikpky ujs'k nzqin dk okD; chp esa gh dkV fn;k eSaus]

jktuSfrd ;k=k\ ÁFke jktuSfrd ;k=k \ ugha nso! ;g d¨Ã jktuSfrd ;k=k ugha gSA vxzt v©j eSa] n¨u¨a] ;gk¡ ikpky dsoy bl dkj.k vk;s gSa fd Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu dk gesa ;gh vkns'k FkkA

esjs eu esa ;g le>us dh rhoz mRd.Bk gS] ikpkys'oj!vxzt cyjke oklqnso us xEÒhj Loj esa dgk] fd vkidk ge n¨u¨a d¨ fueU=.k bruk egRoiw.kZ D;¨a Fkk fd bl gsrq ge n¨u¨a ls xq# nf{k.kk fy;k tkuk rd gekjh ikpky ls okilh ds mijkUr Vky fn;k x;kA

ikpkys'oj nzqin us jktdh; f'k"VkpkjiwoZd vius n¨u¨a gkFk t¨M+ fn;s] oLrqrÑ ikpky jkT; vki n¨u¨a oklqnso }; dk vkfrFks; g¨us dk l©ÒkX; ÁkIr djuk pkgrk Fkk] fdUrq blds iwoZ fd ikpky tu vki n¨u¨a d¨ fof/kor~ eFkqjk jkT; fueU=.k Òstdj vkefU=r dj lds] vki n¨u¨a d® xq#dqy Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu ds vkJe Òstk tk pqdk FkkA

mlh le; ,d Ágjh us ogk¡ Áos'k fd;k]

ikpkys'oj dh t; g¨] vk;ZJs"B olqnso us lUns'k Òstk gS] egkjkt! fd egkjkt ikpkys'oj d¨ d¨Ã vkifÙk u g®] v©j ;fn ikpkys'oj n¨u®a olqnso iq=®a ls d¨Ã x®iuh; jkteU=.kk u dj jgs g®a] r® vk;ZJs"B olqnso bl ikfjokfjd x®"Bh esa 'kkfey g® ldus dh vuqefr pkgrs gSaA

ikpkys'oj nzqin us lk'p;Z izgjh dh v¨j ns[kk]

egkjkt olqnso dk Lok/;k; iw.kZ g¨ x;k izgjh\

izgjh lknj eqLdqjk;k]

vk;ZJs"B olqnso r® vkt Lok/;k; dj gh ugha ik;s] nso!

vjs! nzqin p©ads] fdUrq tc geus rqels egkjkt olqnso ls feyus dh vuqefr ÁkIr djus d¨ dgk Fkk----

izgjh iquÑ lknj eqLdqjk;k]

ikpkys'oj lsod dh /k`"Vrk {kek djsa] fdUrq ;gh r¨ Òwy g¨ xÃ] ÁÒq!

Òwy\

gk¡] ÁÒq! vki jktdh; f'k"Vkpkj esa gh iM+s jgs] v©j jktdqekjh nsoh nz©inh cyiwoZd eq>s gVkdj vfrfFk d{k esa Áos'k dj xÃaA

ikpkys'oj eqLdqjk;s]

N¨V¨a ds vf/kdkj vlhfer g¨rs gSa] vf/kÒnz! ,slk dsoy jktdqekjh nsoh nz©inh gh dj ldrh Fkha] gekjk ,slk l©ÒkX; dgk¡\ r¨ egkjkt olqnso dk Lok/;k; iw.kZ ugha g¨ ik;k\ fo?u iM+ x;k vkt egkjkt olqnso ds Lok/;k; esa\ vkt mudk ÁFke fnol Fkk ikpky esa] v©j ÁFke fnol gh nz©inh us -----

izgjh eqfnr Loj esa c¨yk]

vki O;FkZ gh fpfUrr jgs gSa] ukFk! egkjkt olqnso us r¨ esjs jktdqekjh nsoh nz©inh ds ihNs ihNs vUnj igq¡p tkus ij ;g Lo.kZeqfnzdk mrkjdj eq>s Ánku dh v©j dgk]

vR;Ur 'kkyhu eqLdku Fkh fir`Jh vk;ZJs"B olqnso ds Jheq[k ij]

;g mRd¨p gS] izgjh!

izgjh gM+cM+k;k]

th\

mRd¨p ugha le>rs\ dSls izgjh g¨\ jktÒou esa viuh fu;qfDr dk d¨Ã leqfpr ykÒ mBk lduk rqEgkjs o'k dh ckr ugha gSA vjs! fj'or& fj'or! mRd¨p fj'or d¨ dgrs gSa laLÑr esaA

le>rk gw¡] nso! fuÄ.Vq] fu#Dr] ekgs'oj v©j ,sUnz O;kdj.k dk Kku ÁkIr fd;k gS czãÆ"k Òxoku~ xxZ lsA

O;kdj.k'kkL= esa n¨ ekxZ vFkok lEÁnk; Áfl) gaSA ,d ,sUnz v©j nwljk ekgs'oj vFkok 'kSoA orZeku Áflf) ds vuqlkj dkrU= O;kdj.k ,sUnz lEÁnk; dk gS] v©j ikf.kuh; O;kdj.k 'kSo lEÁnk; dkA

& laLÑr O;kdj.k'kkL= dk bfrgklÑ ;qqf/kf"Bj ehekaldÑ Òkx ƒ Ñ ƒ‹Š† Ãñ i`ñ ˆ‰-

olqnso eqLdqjk;s]

esjh ;g iq=h fdl Ádkj ;gk¡ vUnj Áfo"V g¨rs gh

eq>ls yM+ jgh gS] ns[kk u\

ns[k jgk gw¡] vk;ZJs"B!izgjh eUn eUn eqLdqjk jgk

FkkA

[+kwc le> jgk Fkk og] fd jktdqekjh nsoh nz©inh dk ;g Ĩj vkØked O;ogkj fir`Jh vk;ZJs"B olqnso d¨ Øq) ugha] ÁR;qr vlhe vkufUnr gh dj jgk gSA

r¨ olqnso ;¨X; iq=¨a ds ;¨X; firk ugha gSa!

iq= gh ;¨X; firk ds ;¨X; iq= gSaA

lp gh r¨ gSA

c¨;s isM+ ccwy dk] vke dgk¡ rsa [kk,\

vk;ZJs"B olqnso Lo;eso vkezo`{k gSa] blhfy, r¨ vke f[kyk ik jgs gSa gj fdlh d¨] v©j [+kqn Òh vke [kk ik jgs gSaA

bl Ádkj yM+ jgh gS eq>ls] tSls igyh ckj u feyh eq>s dy jkr d®] cjl¨a ls tkurh eq>sA

jktdqekjh nz©inh g¡lh]

firk egkjkt crk jgs Fks] fd os ml le; ls vkids fe= gSa] tc jk{kljkt dal us vkid® dkjkx`g esa ugha Mkyk FkkA

fir`Jh vk;ZJs"B olqnso [kqydj g¡ls]

jk{kljkt dal\ ugha iq=h! e`rkRek d® vi'kCn¨a }kjk Lej.k ugha fd;k tkrkA

vki laca/k¨a lo¨Zifj ekurs gSa] rkr\fonz®giw.kZ Loj esa nz©inh us Á'u fd;k] bUlkfu;r d¨ ugha\ vki Ñ".k cyjke ugha gSa\ dsoy firk ek= gSa Ñ".k v©j cyjke ds\ lkjh [+kqnkà ,d rjQ+] v©j t®: dk Òkà ,d rjQ\

fir`Jh vk;ZJs"B olqnso ,d ckj fQj [kqydj g¡ls]

Ñ".k v©j cyjke cu lduk bruk gh vklku g®rk] iq=h nz©inh! r® rqe u cu xà g®rha Ñ".k v©j cyjke! rqEgkjs firk egkjkt ikpkys'oj u cu x, g®rs Ñ".k v©j cyjke\ rqEgkjs vxzt egkjktdqekj f'k[k.Mh u cu x, g®rs Ñ".k v©j cyjke\ rqEgkjs nwljs vxzt dqekj /k`"V|qEu u cu x, g®rs Ñ".k v©j cyjke\

nz©inh tSls vkleku ls fxjhA

,d ckj fQj ,d vR;Ur 'kkyhu eqLdku vk f[kyh fir`Jh vk;ZJs"B olqnso ds Jheq[k ij]

Ñ".k v©j cyjke cu ldus ds LoIu ns[kuk vklku gS] iq=h nz©inh! Ñ".k v©j cyjke cu lduk vklku ugha gS!

vius n®u®a us= ew¡n fy, fir`Jh vk;ZJs"B olqnso usA

Åij dh v®j ns[kdj vius n®u®a us=¨a esa meM+ vk, vk¡lw ihus dh ,d ukdke d®f'k'k dh] fQj c®ys]

vfXuijh{kk nh gS essjs n®u®a iq=®a Ñ".k v©j cyjke us] iq=h nz©inh! vfXuijh{kk nh gS essjs n®u®a iq=®a Ñ".k v©j cyjke us! jkr fnu vkB®a Ágj e©r ds lk;s rys ft, gSaA cyjke cM+k Fkk] Ñ".k dh vis{kk Fk¨M+k vf/kd le>rk Fkk bu ckr¨a d®A blhfy, mldh O;Fkk Òh d`".k dh vis{kk Fk¨M+k vf/kd FkhA Ñ".k ds fy, r¨ Ñ".k dk nkÅ Fkk] fdUrq Ñ".k dk nkÅ\ ml ds fy, d©u Fkk\

LrC/k jg Fkh nz©inh!

bl n`f"Vd¨.k ls r¨ dÒh l®pk gh ugha Fkk nz©inh usA

D;¨a ugha l®pk Fkk\

D;k blfy, fd bl n`f"Vd®.k ls dsoy ,d firk ek= gh l¨p ldrk gS\

v©j nz©inh firk ugha FkhA

og r¨ dsoy ,d vYgM+] rkt+k rkt+k u©toku yM+dh Fkh] t¨ d`".k ds lius ns[krh FkhA

cyjke us tc ls g¨'k l¡Òkyk Fkk] ;gh ns[k jgk Fkk og yxkrkj] fujUrj] fd ml ds Ák.k¨a ls fiz; vuqt Ñ".k d¨] ml Ñ".k d¨ t® iwjs ozt dk nqykjk gS] tku ls ekj Mkyus ds Á;Ru fd, tk jgs gSa] v©j og bruk N¨Vk gS fd dqN ugha dj ldrk vius Ák.k¨a ls fiz; vuqt dh tku cpkus ds fy,! mldh bl csclh us mls vUnj gh vUnj fdruk v©j fdruh ckj ekjk] bl dk Áek.k ;g gS fd ^jke

^jkels cyjke cu x;kA

nz©inh us vkrafdr n`f"V ls fir`Jh vk;ZJs"B olqnso dh v¨j ns[kkA

t¨ iwjs ozt dk nqykjk jgk g¨] og mlds vxzt] og mlds nkÅ] jkedk nqykjk u jgk g¨] ;g r¨ lEÒo ugha Fkk u] iq=h nz©inh!eqLdqjkus ds iz;Ru fd, fir`Jh vk;ZJs"B olqnso usA fdUrq og eqLdqjkgV yxÒx rRdky gh fQj ls lathnxh esa cnyrh pyh xÃ] ifj.kke ;g gqvk fd jkeviuh vk;q ls fujUrj mÙkj¨Ùkj cM+k g¨rk pyk x;k vUnj gh vUnjA cM+k g¨rk pyk x;k] v©j xEÒhj g¨rk pyk x;kA og Ñ".k ds leku ugha g¡l ldrk FkkA og Ñ".k ds leku piy ugha g¨ ldrk FkkA og Ñ".k ds leku 'kjkjr¨a ij 'kjkjrsa ugha dj ldrk FkkA D;¨afd Ñ".k d¨ viuh e©r ij g¡luk FkkA og g¡l ldrk Fkk] piy g¨ ldrk Fkk] 'kjkjr¨a ij 'kjkjrsa dj ldrk Fkk; fdUrq jke vius vuqt dh e©r ij g¡luk FkkA ,slk dj lduk lEÒo Fkk D;k jkeds fy,\ ,slk r¨ Lo;a e;kZnk iq#"k¨Ùke Òxoku~ jke ds fy, Òh lEÒo ugha g¨ ldk Fkk] Lo;a =srk ;qx ds vUr esa ÒhA og Òh j® iM+s Fks] tc muds vuqt y{e.k d¨ 'kfDr yxh FkhA fQj ;g r¨ }kij ;qx gS] iq=h nz©inh! v©j mldk Òh ;g vfUre pj.k py jgk gSA dkypØ d® le>rh g® u ;fRdafpr~\ Fk®M+k cgqr\

g¡lh Fkh nz©inhA

tku cw>dj g¡lh FkhA

blfy, g¡lh Fkh fd okrkoj.k cgqr c®f>y g® mBk FkkA mls gYdk fd;k tkuk vko';d Fkk] t+:jh Fkk]

gk¡ fir`O;Jh! vki D;k viuh Òrhth loZFkk otzew[kZ le>rs gSa\

ugha] iq=h!fir`Jh vk;ZJs"B olqnso Òh g¡lsA vius vkid® l¡Òkyk mUg®aus] v©j fQj okrkoj.k d® gYdk djus ds nz©inh ds Á;kl esa viuk ;®xnku fn;k] loZFkk otzew[kZ ugha le>rk eSa viuh Òrhth d®A gk¡] bruh ew[kZ vo'; le>rk gw¡ fd og Lok/;k; dk egRo ugha le>rh] v©j vius fir`O;Jh ds Lok/;k; esa fo?u Mkyrh gSA

fir`O;Jh d® eFkqjk ls ikpky ;gk¡ Lok/;k; djus gsrq vkefU=r ugha fd;k x;k gSA’’nz©inh eku Òjs Loj esaa c¨yhA

rc r¨ =qfV g¨ xÃ, iqq=h!

th\’’””””””

rqEgkjk ;g ew[kZ fir`O; ;g le> jgk Fkk] fd mls ;gk¡¦mlds¬fe= ikpkys'oj nzqin us vkefU=r fd;k gSA’’¬¦²

d`i;k¦vius 'kCn okil ysa] esjs fir`O;Jh ew[kZ ugha gSaA’’

tjklaèk LrCèk jg x;k FkkA

viuh n¨u¨a¦iqf=;¨a] vfLr v©j izkfIr] ds lkeus Òhvius vkid¨ fu;fU=r j[kdj°lkekU;¬cuk;s¦j[k¬ldukvklku”ugha¯Fkk tjklaèk ds¯fy;sA””

vfÒu;] vfÒu;]¯v©j¯dsoy vfÒu; ek=!

r¨¬D;k dsoy vfÒu; ek=¬gh gS¬,d¬lezkV~¯dk thou\¯

oklqnso mokp]

,dks áso fJ;a fuR;a fcHkfrZ iq#"k"kZHk%A

vUrjkReso Hkwrkuka rR{k;a uSo y{k;sA

vFkoSua fugR;ktkS 'ks"ks.kkfi lekgrk%A

izkIuq;ke rr% LoxZa Kkfr=k.kijk;.kk%A

Òxoku~ d`".k us dgk]

og iq#"k"kZHk vdsyk gh izfrfnu /ku lEifÙk /kkj.k djrk gS] Òwr¨a¬dh¬vUrjkRek­ds­lekuA­eSa mldk­{k; ugha­ns[krk A

vFkok bld¨­;q) esa­ekjdj­cps­gq, }kjk ekjs x,­ge leLr Kkfr=k.kijk;.k mlls­LoxZ izkIr­djsaxsA

&­egkÒkjrÑ­lÒkioZÑ­jktlw;kjEÒ­vokUrjioZу‰A‹&ƒ0

D;k ,d lezkV~¯viuh­iqf=;¨a¬ds¬lkeus­Òh

lp ugha²c¨y¬ldrk\

dal²ekjk¬x;k¬FkkA

egkizrkih dal²ekjk¬x;k¬FkkA

v©j mls ekjk Fkk Bhd mlh r#.k us] ftlds }kjk mlds ekjs tkus dh vkdk'kok.kh gqà FkhA

vkdk'kok.kh!

vkf[k+j D;k g¨rh gS ;g¦ vkdk'kok.kh\

dSls g¨rh gS\

v©j¦bruh¬lVhd¦;g¬fudy¦ dSls¦xÃ\

vfLr¬v©j¦izkfIr ds¦lkeus¦bl ds¦vfrfjDr v©j¦dqN¦ugha¦dgk¦Fkk¦ tjklaèk us]¦¦

D;k¦pkgrh g¨] iqf=;¨! rqe ¦n¨u¨a\ rqe ¦n¨u¨a dk¦firk ×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæ vÒh thfor gSA vukFk ugha g¨] iqf=;¨! rqe n¨u¨aA’’

izkfIr BaMs Loj esa c¨yh Fkh]

d`i;k nhnh ls gh iz'u djsa] fir`Jh! ’’

ÁÚæâ´Šæ vkgr gqvk]

,slk D;¨a] iq=h! geus dÒh vfLr¬esa²v©j rqeesa

n¨u¨a esa d®Ã vUrj²ugha¬fd;kA’’

fd;k²gS] fir`Jh!²vkius²,d vUrj²eq>esa² v©j nhnh²esaa²lnSo fd;k²gS A v©j ;g²mlh²dk¦urhtk gS fd¬ge n¨u¨a vkids lkeus¦vkt¬Ük`axkjghu 'osr¬oL=¨a¬esa [kM+h­gSaA’’¦

¦ ÁÚæâ´Šæ bl¬ckj Òh¬vkgr gqvk] fdUrq¦bl¬ckj vius­vkid®­l¡Òky­fy;k ÁÚæâ´Šæ usA

viuh bl N¨Vh csVh d¨ vkRefu.kZ; dk vf/kdkj

r¨ ml le; Òh°fn;k Fkk ÁÚæâ´Šæ°us] tc mu n¨u®a ds

fookg dk°fu.kZ; fy;k Fkk mlus]°fdUrq izkfIr dh bl°

ckr ls lger ugha g¨¦ldk¯Fkk og]°fd vfLr¦fir`izse°esa vU/kh g¨ jgh­gS]

{kek­djsa] fir`Jh! Nhnh vkid® ftruk­ pkgrh gSa] ­vkidh ;g­ vis{kkÑr ew[kZ N¨Vh csVh Òh­ vkid¨­ nhnh­dh vis{kk­dqN de ugha pkgrh…….’’­

ge­tkurs gSa] izkfIr!’’ ×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæ ds­Loj­esa viuh n¨u®a¯csfV;®a ds fy,¯vlhe¬xoZ¯dk Òko¬Fkk]¬×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæ dh¯csfV;k¡¬×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæls­fdruk¬I;kj­djrh gSa]­;g¬mUgsa vius firk ls'kCn¨a­esa­dgus dh¬t+:jr ugha¬gSA’’

tkurk¬Fkk ÁÚæâ´Šæ] fd mldh bun¨u¨a¬csfV;¨a¬esa ls fdlds fny esa D;k¬iui jgk FkkA

viuh vusd¨a nkfl;k¡ v©j nklh iqf=;k¡ ÁÚæâ´Šæ us ex/k dh bl ÒO;re jkt/kkuh fxfjozt ds mlls Òh‘

vf/kd ÒO; jktÒou esa ;w¡°gh°ugha°j[k°N®M+h gSaA

fgj.;df'kiq v©j°jk{kljkt°jko.k°ds vfrfjä vkfn{kf=; oRl¨a°ds¯bfrgkl­v©j­jktuhfr n®u¨a¯dk vPNk]¯izR;qr xgu] v/;;u¯fd;k Fkk ÁÚæâ´Šæ usA

rRdkyhu°ew[kZ°czkã.k¨a¯ds¯leku°;g ugha

ekurk Fkk ÁÚæâ´Šæ]°fd oRl®a°dk°iru°muds¯vlhe°

v+©jr°g+qLu izse ds dkj.k°gqvk FkkA°

­vkidh ;g­ vis{kkÑr ew[kZ N¨Vh csVh ×»Šæ â×ýæÅ÷ ÁÚæâ´Šæ d¨¯ ugha] vius­ fir`Jh¬ d¨¯ ;g­ Lej.k¬ fnykus dh /k`"V¬ps"Vk djus ij foo'k¬gS­vkt] fd­

nhnh dk¬v©j­esjk ;g Òfo";]¯ t¨¯ vkt ge¬ n®u®a dk orZeku¬cu­pqdk¬gS]¬vkidh­v©j¬nhnh­dh¦

vikj¬ nwjn'khZ­ut+j®a ls­ fdruk¬ gh¯ v®>y jgk­ g®] esjh ut+j®a ls v®>y ugha­FkkA’’

vfLr us­,slh vkgr ut+j®a ls­ viuh­ N®Vh cgu­izkfIr dh v®j ns[kk Fkk] tSls mls foÜokl¯gh¯u¯g®°jgk¯g®­viuh­vk¡[k®a­v©j¯dku®a°n®u¨a­ij]¯fd izkfIr ;g Òh­dg¯ldrh¬gS]­v©j¯og­Òh fir`Jh ds­lkeus!

D;k¯izkfIr ikxy g®­xïgS\

,d­yEcs¯le;­ls­;gh¯Mj­[kk;s­pyk tk jgk Fkk vfLr d®A

dgha izkfIr dk ;g vO;gkfjd vkn'kZokn­izkfIr d® ikxy u dj­nsA­

vfLr ds leku vius firk ×»Šæ â×ýæÅ÷ egkjkt ÁÚæâ´Šæ ij ugha­xÃÂFkh­izkfIr A

u gh­ogÂnknkth egkjkt c`gnzFk­ijÂxà Fkh A

izkfIr czãf"kZ Òxoku~ p.Md©f'kd ijÂxà Fkh A

d¨ÃÐjälEcU/k ughaÐFkk czãf"kZ Òxoku~ p.Md©f'kd dk muds dqy ls] muds vuqoa'k lsA

czãf"kZ Òxoku~ p.Md©f'kd us¯ dsoyÐ vke dk ,d Qy ek=Ðiznku fd;k Fkk nknkth egkjkt c`gnzFk d®& dsoy vke dk ,d Qy ek=!

Ñ".k mokp

vFk dk{khor% iq=a xkSreL; egkReu%A

'kqJko rifl JkUreqnkja p.MdkSf’kde~AA22AA

;²PN;k∙∙xra ra rq o`{kewyeqikfJre~A

iRuhH;ka lfgrks jktk loZjRuSjrks"k;r~AA23AA

¼czgnzFka p l _f"k% ;Fkkor~ izR;uUnrA

mifoC’p rsukFk vuqKkrks egkReukAA

rei`PNr~ rnk foiz% fdekxeufeR;FkA

ikSjSjuqxrL;So iRuhH;ka lfgrL; pAA

l mokp eqfua jktk Hkxou~ ukfLr es lqr%A

viq=L; o`Fkk tUe bR;kgqeqZfulÙkeAA

rk²’kL; fg jkT;su o`)Ros fda iz;kstue~A

lks∙ga ripfj";kfe iRuhH;ka lfgrks ousAA

ukiztL; equs dhfrZ% LoxZ’pSok{k;ks Hkosr~A

,oeqäL; jkKk rq equs% dk#.;ekxre~AA½

reczohr~ lR;/k`fr% lR;okx`f"klÙke%A

ifjrqCks∙fLe jktsUnz oja oj; lqozrAA24AA

rr% lHkk;Z% iz.krLreqokp c`gnzFk%A

iq=n’kZuuSjk’;kn~ ok"ilafnX/k;k fxjkAA25AA

jktksokp

Hkxou~ jkT;eqRl`T; izfLFkrks∙ga riksoue~A

fda ojs.kkYiHkkX;L; fda jkT;sukiztL; esAA26AA

Ñ".k mokp

,rPNªqRok eqfu/;kZuexer~ {kqfHkrsfUnz;%A

rL;So pkezo`{kL;PNk;k;ka leqikfo’kr~AA27AA

rL;ksifoCL; equs#RlXs fuiikr gA

vokre’kqdknCesdekezQya fdyAA28AA

rr~ izx`á eqfuJsDks ân;sukfHkeU«; pA

jkKs nnkoizfrea iq=lEizkfIrdkj.ke~AA29AA

mokp p egkizkKLra jktkua egkeqfu%A

xPN jktu~ ÑrkFkksZ∙fl fuorZLo ujkf/kiAA30AA

¼,"k rs ru;ks jktu~ ek rIlhLRoa riks ousA

iztk% iky; /kesZ.k ,"k /keksZ eghf{krke~AA

;tLo fofo/kS;ZKSfjUnza riZ; psUnqukA

iq=a jkT;s izfrDkI; rr vkJeekoztAA

v"VkS ojku~ iz;PNkfe ro iq=L; ikfFkZoA

czã.;rkets;Roa ;q)s"kq p rFkk jfre~AA

fiz;kfrFks;rka pSo nhukukeUoos{k.ke~A

rFkk cya p lqegYyksds dhfrZa p 'kkÜorhe~AA

vuqjkxa iztkuka p nnkS rLeS l dkSf’kd%A½

,rPNªqRok equsokZD;a f’kjlk izf.kiR; pA

equs% iknkS egkizkK% l u`i% Lox`ga xr%AA31AA

&­egkÒkjrÑ­lÒkioZÑ­jktlw;kjEÒ­vokUrjioZу‰A22&31

izkfIr dk rdZ ;g¯Fkk]Ðfd u czãf"kZ Òxoku~ p.Md©f'kd us nknkth egkjkt c`gnzFk d® og vke dk ,d Qy iznku fd;k g¨rk] u¬muds firkÐ×»Šæ â×ýæÅ÷ egkjkt ÁÚæâ´Šæ­dk¯tUe¯gqvkÐg¨rkA

vfLr g¡lh Fkh]

esjh csg+n v+D+yeUn N¨Vh cgu dk dguk ;g gS] fd gd+hd+h rkd+r njvly _f"k eqfu;¨a ds ikl gS ou¨a¬esa\ ge vlqj¨a ds ikl¯gekjs ÒO;re jkteg+y®a esa°ugha¯gS\’’

-

vkpk;Z lkUnhifu eqLdqjk;s Fks voUrh ds¯ jktdqekj vuqfoUn[5] ds bl Á'u ij]

esjh v®j ns[kk Fkk¯mUg®aus]

oRl Ñ".k! jktdqekj vuqfoUn ds bl Á'u ij rqEgkjh D;k izfrfØ;k gS\ dgk¡ gS okLrfod 'kfä\ vlqj¨a ds ikl¯muds ÒO;re jkteg+y®a esa]° gekjs ÒO;re jktÒou®a esa] vFkok° gekjs _f"k eqfu;¨a ds ikl ou¨a¬esa\’’

fdUrq esjs dqN c®y ldus¯ds¯iwoZ gh jktdqekj vuqfoUn us vR;Ur fouez Loj esa Á'u fd;k]

{kek djsa]¯nso! vkids fiz; oRl Ñ".k dk¯mÙkj vkids bl rqPN f'k";­d¨ Kkr gS] fdUrq ml mÙkj ij t¨¯vusdkusd¯'kVk;sa esjs vKkutfur efLr"d esa mRiéògqÃÐgSa] mu 'kVkv¨a dk lek/kku&’’

oRl Ñ".k­ugha­dj ldk\’’ Òxoku~­vkpk;Z lkUnhifu­g¡ls]

fd;k]¯nso! fdUrq {kek djsa] Ñ".k ds vuqÒoghu­mŸkj¯ge­y®x®a­dh¯O;ogkfjd­vk'kVkv¨a dk ;Fk¨fpr lek/kku dj ldus esa vleFkZ jgsA’’¯

vxzt cyjke oklqnso us eqLdqjkdj m)o v©j¯lqnkek¯dh­v®j¬ns[kkA

m)o v©j¯lqnkek Òh¯eqLdqjk fn;s FksA

Òxoku~­vkpk;Z lkUnhifu ;g u ns[k ik¯ jgs g¨a] fd foUn v©j vuqfoUn¯ izFke fnol ls gh viuss vkid® vxzt cyjke oklqnso,m)o v©j¯lqnkek¯dh

vis{kk misf{kr vuqÒo dj jgs gSa] ;g lEÒo ugha FkkA¯

;gh dkj.k Fkk] fd l= ds izFke fnol gh mUg¨aus ,d N¨Vk lk¯oäO; Òh bl lUnÒZZ¯esa fn;k Fkk]¯

iq=¨! Ckyjke v©j Ñ".k os n¨¯ peRdkjh¯ ckyd gSa] ¯ftUgsa ekj Mkyus¯ ds gj lEÒo iz;Ru rRdkyhu eFkqjkf/kifr dal }kjk¬vR;Ur vekuoh; viuh lEiw.kZ 'kfäš yxkdj­ Òh&’’

foUn us viukšnkfguk gkFk Åij mBk;kA

vkÜp;ZiwoZd foUn dh v¨j¯ ns[kk¯ Fkk Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu us]

rqe dqN dguk pkgrs¯g¨]¯oRl foUn\’’

esjk ekuuk ;g gS] vkpk;Z Jh! fd LoxhZ; eFkqjkf/kifr egkjkt dal us vius bu n¨u®aa jktnz®gh¯ Òkut®a d¨ u"V djus gsrq viuh lEiw.kZ 'kfä dk iz;¨x dÒh fd;k¯gh¯ugha]¯v©j¯u¯gh dÒh og ;g djuk pkgrs FksA’’¯¯¯

vkpk;Z osnlR; us vk'p;ZiwoZd jktdqekj foUn dh v¨j¯ns[kk]

rqe okLro esa¯gh ;g¯ekurss g¨] jktdqekj foUn! vFkok ,slk rqe dsoy blfy, dg jgs g®] fd Ñ".k v©j cyjke dk JS"Bî rqe Lohdkj­ugha djuk pkgrs] ftl izdkj gfLrukiqj ls lekpkj° izzkIr g¨ jgs° gSa¬ fd¯d©jo°jktdqekj nq;¨Z/ku]­ muds¯ vU;­ vëkuoss lg®nj] v©j jk/ks;[6] d.kZ ik.Mo jktdqekj®a dk JS"Bî Lohdkj­ugha djuk pkgrs\’’

fdlh 'kwy ds­leku pqÒs Fks vkpk;Z osnlR; ds ;g 'kCn eq>sA

esjk vUreZu phRdkj dj mBk Fkk]

d.kZ jk/ks; ugha gSaA

d.kZ d©Urs; gSaA

d.kZ T;ss"B d©Urs; gSaA ò ­

d.kZ esjs vxzt gSaA

v©j d.kZ mrus fuÑ"V Òh ugha­gSa] ftrus fuÑ"V Loj dk iz;¨x muds fy, fd;k gS vkpk;Z osnlR; us A²

D;k n¨"k gS vxzt d.kZ dk\

D;k fd;k gS d.kZ ÒS;k us\

dsoy ;gh ek= u] fd viuh n`f"V esa ,d viuss gh leku of@r jktdqqekj nq;¨Z/ku v©j mlds¯ vU;­ vëkuoss lg®nj®aa dk leFkZu fd;k gS\

;fn dsoy ;gh ek= og n¨"k gS] ftldss fy, vxzt T;ss"B d©Urs; d.kZ dk mYys[k brus fuÑ"V Loj esaa fd;k tk jgk gS] r¨ D;k blds fy,¯bl lM+s xys] vkuqoaf'kd vk;¨Za ds]¯lekt­dk¯d®Ã n¨"k ugha gS] t¨¯ bl­ lhek rd lM+­pqdk gS\

,d fuÑ"V lkezkT;oknh ;gk¡¡ lezkV~ cu tkrk gS] v©j rRdkyhu 'kfä'kkyh ;kno x.krU=] eFkqjk x.krU=] ds dku¨a ij tw¡ rd ugha jsaxrhA¯

ugha] iq=!’’fir`Jh vk;ZJs"B olqnso us eqLdqjkrs gq, izfrokn fd;k Fkk] tw¡ r¨ jsaxh FkhA vc vk;¨Za d¨ bruk fuÑ"V Òh°er¯le>¨! tw¡ r¨ jsaxh Fkh vk;¨Za ds dku®a ij] vU;Fkk x.klÒkv®a ds vf/koss'ku®a ij vf/koss'ku u cqqyk;s x, g®rs v©j u gh vk;¨Za us¯mUgsa mruh vf/kd la[;k essa mifLFkr fd;k g®rk!’’

vk'p;ZiwoZd olqnso dh v¨j¬ns[kk¯Fkk¬vØwj us]

r¨ rqe pkgrss D;k g¨] olqnso\ eFkqjk ex/k ij vkØe.k djss\’’

lEiw.kZ eFkqjk x.kla?k ij ,d n`f"V Mkyh fir`Jh vk;ZJs"B olqnso usA

gj d®Ã vkrafdr n`f"V ls mudh v¨j ns[k jgk¯FkkA

D;k g¨xk bu lqfo/kkfiz; vkuqoaf'kd vk;¨Za dk\ ;s tjkla/k ds lVV d¨¯ugha­igpku­ik­jgs¬gSaA

r¨ rqe y®x D;k pkgrss g¨\ eFkqjk ex/k ij vkØe.k u djss\ ex/k eFkqjk ij vkØe.k djss\ rc¯ fuf'pUr jgsa vki lcA vki lc dh ;g bPNk iwjh djus ds LoIu gh ns[k jgk gS tjkla/k°vktdy!’’

vkgqd us eqLdqjkdj vØwj dh v¨j¯ ns[kk]­ fdUrq blds¬iwoZ­fd vkgqd¬dqN c¨y°ldsa] fir`Jh vk;ZJs"B olqnso us viuk nkfguk¯gkFk¬Åij­mBkdj¯mUgsa ­og dg ldus ls j®d­fn;k] t¨¯og¯dgus¯tk¯jgs­FksA

¬fe=¯ vkgqd! rqEgkjk ;g fe= olqnso rqEgsa og dg ldus ls ugha j®duk pkgrk] t¨ rqe dgus¯ tk¯ jgs­FksA esjk¯ dsoy¯ ,d¯ fouez fuosnu gS]¯ bl le; vØwj ds¯ fo#)¯ dqN u¯ dgukA eFkqjk x.kla?k¯d¨ bl le;¯vius¯lÒh¯x.kizeq[k®a ds¯ lg;¨x¯dh¯t+:jr gSA’’

vØwj eqLdqjk;s]

fe=¯ vkgqd t¨¯ dguk¯pkgrs gSa]¯ og¯ mud¨ dgus¯n¨] fe= olqnso! eSa rqEgsa¯fo'okl fnykrk gw¡] fd eFkqjk x.kla?k dh°,drk ij¯blls d¨ÃÐvk¡p°ugha vk,xhA’’

x.kla?k Áeq[k¯mxzlsu us gLr{k¢i¯fd;k]

vk;ZJs"B olqnso! esjk fopkj gS fd gesa ex/k ds vkUrfjd¯fo"k;¨a¯esa gLr{k¢i¯djus­ls¯cpuk¯pkfg,A’’

vkpk;Z­nz¨.k¯gfLrukiqj­esa¯vius f'k";¨a¯d¨­

D;k f'k{kk ns jgs­Fks¯v©j¯vU; vkJe®a¯esa D;k py­jgk Fkk] blls­Òxoku~­vkpk;Z lkUnhifu vufÒK ugha¯FksA

vkpk;Z osnlR; us jktdqekj foUn ls tc ;g¯ Á'u fd;k r¨ jktdqekj foUn¯v©j­vuqfoUn n®u¨a¬d®­ ÁFke ckj ;g¬rF;­Lej.k¬vk;k]

rqe okLro esa¯gh ;g¯ekurss g¨] jktdqekj foUn! vFkok ,slk rqe dsoy blfy, dg jgs g®] fd Ñ".k v©j cyjke dk JS"Bî rqe Lohdkj­ugha djuk pkgrs]ftl izdkj gfLrukiqj ls lekpkj° izzkIr g¨ jgs° gSa¬ fd¯d©jo°jktdqekj nq;¨Z/ku]­ muds¯ vU;­ vëkuoss lg®nj] v©j jk/ks; d.kZ ik.Mo jktdqekj®a dk JS"Bî Lohdkj­ugha djuk pkgrs\’’

vkpk;Z! ’’ jktdqekj foUn vknjiwoZd¬c®yk]D;k¬eq>s esjh 'kVkv¨a dk¬lek/kku dj ldus dk vf/kdkj ugha¬gS\’’

vo'; gS] oRl! vo'; gSA blhfy, r¨¯rqels­ ;g Á'u¯fd;k­x;k¯gSA rqe­okLro¯esa gh­;g­ ekurs g®­fd eFkqjkf/kifr dal us vius bu n¨u®aa jktnz®gh¯ Òkut®a d¨ u"V djus gsrq viuh lEiw.kZ 'kfä dk iz;¨x dÒh fd;k¯gh¯ugha]¯v©j¯u¯gh dÒh og ;g djuk pkgrs FksA vFkok ,slk rqeus­blfy, dgk­ fd ,slk u ekuus­ls rqEgsa Ñ".k v©j cyjke dk ÒwriwoZ eFkqjkf/kifr dal ij JS"BîÂLohdkjÂdjuk g¨xk¬v©j¬ rqe ,slk djuk ugha¬pkgrsA’’

jktdqekj foUn us vius vuqt jktdqekj vuqfoUn dh v¨j­ns[kkA

n¨u¨a voUrh ds jktdqekj FksA

voUrh mu fnu®a ekyoÁns'k d® dgk tkrk FkkA

mTtf;uh mu fnu®a voUrh dh jkt/kkuh FkhA

vkpk;Z osnlR; us°xEÒhj Loj esa jktdqekj foUn d¨ V®adk]

oRl foUn! vius vkpk;Z ds Á'u dk mÙkj nsus° ds LFkku ij vius vuqt jktdqekj vuqfoUn dh v¨j rqEgkjk bl Ádkj ns[kus yxuk bl ckr dk Áek.k gS] fd ;g rqe

n®u®a dk lfEefyr iwokZxzg gSA’’¯

jktdqekj foUn v©j jktdqekj vuqfoUn n®u®a us° vius f'kj vijk/kh Òko ls >qdk fy,A

vkJe ds ml ifj{ks= esa mifLFkr leLr Nk=

xEÒhj g® x,A

;g lkekU;¯fo"k; ugha gS] oRl foUn! ’’ Òxoku~ vkpk;Z lkUnhifu us vkpk;Z osnlR; dh ckr Li"V dhA

mudk Loj Òh vR;Ur xEÒhj FkkA

vk;kZorZ esa bl le; n¨ Ádkj dh jktuSfrd° fopkj/kkjkv¨a dk O;ogkfjd°la?k"kZ py jgk gSA ,d gS& jktra=] vf/kuk;dokn] lkezkT;okn v©j nwljk gS& y®dra=] x.kraa=] oSfnd 'kkluA ÒwriwoZ eFkqjkf/kifr dal jktra=] vf/kuk;dokn] v©j lkezkT;okn dss leFkZZd v©j i{k/kj Fks] v©j jktra=] vf/kuk;dokn] v©j lkezkT;okn dk leFkZZd v©j i{k/kj gh Fkk ÒwriwoZ eFkqjkf/kifr dal dk rRdkyhu efU=e.MyA’’

Nk=¨a ij viuh ckr dk izÒko ns[kus ds fy,° vkpk;Z Jh dqN iy #ds] Nk=¨a ij ,d xEÒhj –f"V Mkyh] v©j fQj¯c®ys]

oRl Ñ".k v©j cyjke us vR;Ur Ò;Vj thou?kkrd ifjfLFkfr;¨a¯dk¯vk'p;Ztud lkgl¯v©j¯ ijkØeiwoZd lkeuk djrs¯gq,¯u dsoy ;g¯fd ÒwriwoZ eFkqjkf/kifr dal dk vUr fd;k ÁR;qr lkFk gh lkFk mlds }kjk eFkqjk esa vU;k; v©j vR;kpkjiwoZd laLFkkfir jktra=] vf/kuk;dokn] v©j lkezkT;okn d® Òh tM+ ls m[kkM+ Qsadus dk vk?k®"k dj fn;k gSA’’­

nzqin u lkezkT;oknh Fks] v©j u gh lkezkT;okn ds¯i{k/kjA

dal v©j tjkla/k n®u®a ls lnSo ?k`.kk gh dh Fkh nzqin usA

muds fy, ikpky i;kZIr FkkA

fdUrqq­nz¨.k­us og ikpky Òh lEiw.kZ­ugha jgus fn;k Fkk vc ikpky ujs'k nzqin°ds¯iklA

vfgPN=a p fo"k;a nz¨.kÑ lefÒi|rA

,oa jkt™kfgPN=k iqqjh tuink;qrk]

;qf/k fuftZR; ikFksZu nz¨.kk; ÁfrikfnrkA

&egkÒkjrÑvkfnioZ ÑlEÒo vokUrj ioZ/ƒ…‰/‰ˆ-‰‰

ikpky°ds n¨¯VqdM+s°dj fn,¯Fks nz¨.k­usA ¯ vfgPN= vius°ikl¯j[k fy;k¯Fkk°v©j°'ks"k ikpky muds fy,°N¨M+¯ fn;k¯FkkA

v©j°;g¯lc°nz¨.k us dsoy¯blfy,°fd;k° Fkk fd¯og¯vius°vkid® nzqin dh°cjkcjh­dk¬fl)¯ dj¯ldsaA

ml vieku¯d¨¯Òwy ugha lds Fks nzqinA

Òwy lduk laÒo Òh ugha FkkA

nz¨.k ds lkFk nzqin ds eS«; dk¯ewY; lEiw.kZ ikpky us pqdk;k Fkk¯n¨ n¨ ;q)¨a }kjkA

cpiu¯dh og Òwy cgqr eg¡xh iM+h Fkh nzqin d®A

nz¨.k us mUgsa ml Òwy ds fy, {kek ugha fd;k FkkA

iwjh d+her¯olwy¯dh Fkh ikpky ls vfgPN= ds :i¯esaA

n¨ n¨ ;q)¨a d¨¯lkekU; ckr¯ugha ekuk tk ldrk FkkA

;q)¨a d¨¯vc¯D;k lkekU; ckr ekuk tkus yxsxk] olqnso\’’ vius ân;kUrj] vius vUrjkRek] dh lEiw.kZ O;Fkk m¡Msydj fir`Jh vk;ZJs"B olqnso ds le{k j[k nh Fkh ikpky ujs'k nzqin us] v©j og Òh n¨ n¨ ;q)¨a d¨\ ;q)¨a esa n¨u®a¯i{k¨a¯ds¯t®¯lSfud ekjs¯tkrs¯ gSa]

D;k muds thou¨a­dk°d®Ã ewY;­ugha°gS\’’Ð

fir`Jh vk;ZJs"B olqnso Òh xEÒhj g®­x,Ð FksA

vxzt cyjke oklqnso Òh xEÒhj g®­x,Ð FksA

v©j eSa Òh xEÒhj g®­x;kÐ FkkA

Á'u gh dqN ,slk¯NsM+ fn;k¯Fkk ikpky ujs'k nzqin usA

ikpky jkT; D;k esjh O;fäxr¯lEifŸk°Fkk] t¨ eSSa° mls¯esjs¯cpiu¯ds¬fe=°ds¯lkFk¬ck¡V ysrk cjkcj cjkcj\ vlqj®a]¯jk{kl¨a] nSR;®a] nkuo®a] EysPN®a] v+jc®a v©j ;ou®a dh bl ?k¨j osnfo#)] ?k¨j vekuoh;] jktuSfrd vo/kkj.kk d®¦D;k vc ge vk;®Za esa Òh vk;kr¯dj ykuk°pkgrs¯gSa¯vkpk;ZZ°nz®.k\ D;k vkpk;ZZ°nz®.k dh bl ?k¨j osnfo#)] ?k¨j vekuoh;] jktuSfrd vo/kkj.kk d® fdlh Òh Ádkj osnkuqdwy fl) fd;k°tk ldrk gS\’’

pqi ugha jg ldh Fkh jktdU;k ;kKlsuh nz©inhA ,d fonzwi lh eqLdku ds lkFk esjh v®j ns[kk Fkk nz©inh ;kKlsuh us]

ds'ko! rqe Òh ;gh ekurs g® fd¯rqEgkjh ;g l[kh fir``izsse esa¯vU/kh°g¨­jgh¯gS\ esjk ;q) /keZ;q) ugha gS\ eSa vfLr gw¡ bl }kij ds¯lo®ZÙke /keZ;®)k\ izkfIr Òh ugha cu­ikà ;g ;kKlsuh rqEgkjh l[kh g®dj Òh\ rqEgkjk l[; bruk ÁÒkoghu le>rs g®¯rqe\ ;k¦fQj ;g ;kKlsuh gh¯,slh¯iRFkj¦gS rqEgkjh ut+j®a essa] ftlss bl }kij dk ikjl Òh¯l®uk ugha cuk²ldk\’’

vxzt cyjke oklqnso cyk ds xEÒhj g®­x,Ð FksA

dkUgk! nz©inh dss Á'u xEÒhj gSaA rq>s nw/k fiykdj iwruk cny xÃA v?kklqj] cdklqj] O;®eklqj] lcdk ân; ifjorZZu g¨ x;kA ekrqyJh rRdkyhu eFkqjkf/kifr dal dk Ò; Òh mudk ân; ifjorZZu g¨uk ugha j®d ldkA lEiw.kZ x®dqy ifjofrZZr g¨ x;kA lEiw.kZ ote.My ifjofrZZr g¨ x;kA lEiw.kZ eFkqjk x.kla?k ifjofrZZr g¨ x;kA fQj ;kKlsuh nz©inh D;k lpeqp gh iRFkj¦gS rsjh ut+j®a essa] ftlss rsjk l[; feyk] fdUrq fQj Òh og vfLr gh¯jgh] izkfIr Òh ugha cu­ikÃ\’’

;kKlsuh nz©inh us vR;Ur eue®gd eqLdku ds lkFk dVk{k Òjh fuxkg¨a ls esjh¯v®j¯ns[kkA

esjs lEiw.kZ iq#"k 'kjhj esa i©#"k dh izp.M fo|qr~ rjax n©M+ xÃA

nz©inh us lcdh vk¡[k cpkdj viuh ck;ha vk¡[k nck nh] v©j viuk¬fupyk g®aaB nkr®a rys nck dj ,slh

dVk{k Òjh fuxkg¨a ls iquÑ esjh¯v®j¯ns[kk fd eSa vpdpkdj lc y®x®a dh v®j ;g ns[kuss gsrq foo'k g¨ x;k fd dgha muesa ls¯fdlh us esjs¯lkFk ;kKlsuh nz©inh dh ;g vR;Ur ?kfu"Bre¯g+jdr ns[k r® ugha yh gSA

nz©inh f[kyf[kykdj g¡¡lhA

lcus vpdpkdj nz©inh dh v®j¯ns[kk]

D;k gqvk\’’

Q¡l x, x®fi;®a¯ds fprp®j] v©j D;k gqvk\’’ nz©inh mlh rjg++ f[kyf[kykdj g¡¡lrh gqà c®yhA

ikpky ujs'k nzqin] fir`Jh vk;ZJs"B olqnso] v©j vxzt cyjke oklqnso Òh f[kyf[kykdj g¡¡l iM++ssA

viuh bl mUeqDr g¡¡lh ij Fk®M+k lk vadq'k yxk] x®fi;®a¯ds fprp®j dh l[kh! ’’ eSa Òh g¡¡ls fouk u jg ldk]fdruh ckj dg pqdk gw¡¡A dghaa fdlh fnu ;g mUeqDr g¡¡lh rq>s eg¡xh u iM+ tk,! ’’

iM+ss dgrss jg®A’’ nz©inh mlh rjg++ f[kyf[kykdj g¡¡lrh gqà ykiokZgh ls c®yh] tc rd x®fi;®a dk ;g fprp®j nz©inh dk l[kk gS] fdlh dh ek¡ us mls bruk nww/k ugha fiyk;k fd og ;kKlsuh nz©inh dh v¨j vk¡[k mBkdj Òh ns[k lds! v©j ftl fnu x®fi;®a dk ;g fprp®j nz©inh dk l[kk u jgk] ml fnu ;g ;kKlsuh nz©inh gh ugha jgsxhA fQj fpUrk fdl ckr dh\ lS;k¡¡ Ò;s d®roky] vc Mj dkgs dk\\’’

eSa ,d ckj fQj vpdpkdj lc y®x®a dh v®j ns[kuss gsrq foo'k g¨ x;kA

D;k x;k Fkk nz©inh d® vkt\

vkt r® og fdlh Ádkj dk d®Ã cU/ku Lohdkj djus gsrq rS;kj gh ugha FkhA

esjs lkjs ladsr O;FkZ tk jgs FksA

nz©inh d® Mk¡Vus¯ds¯vfrfjä v©j d®Ã fodYi gh ugha jgk esjs ikl]

ßikxy g® xà gS D;k] lkyh\ß,dkUr feyrs gh cqjh rjg+ Mk¡Vk nz©inh d® eSausA

nz©inh us vR;Ur e/kqj eqLdku ds lkFk viuh ck;ha vk¡[k nck nh] v©j viuk¬fupyk g®aaB nkr®a rys nck dj

dVk{k Òjh fuxkg¨a ls iquÑ esjh¯v®j¯ns[kk]

ßjktk fi;k! t® t® Òh rqEgkjh ;®tukuqlkj ugha pyk djrha] lcd® ikxy ?k®f"kr dj fn;k djrs g®\ß

ß lkyh! Ckkr d® le>us dh d®f'k'k dj!ß

ß lkyh Ckkr d® le>us dh d®f'k'k D;®a djs\ Ckkr d® le>us dh d®f'k'k djus esa lkyh d® ljklj gkfu gh gkfu gSA lkyh d® csod+wQ+ le> j[kk gS D;k\ß

ß nz©inh!ß

ß—".kk&ß nz©inh us la'k®/ku fd;k] ß—".k dh iRuh —".kkA le>s\Þ

eSa ;fRdafpr 'kq"d Loj esa c¨yk]

ßjktdqekjh nz©inh! esjh iRuh g¨us dk nkok djuk vR;Ur ljy gSA vktdy yxÒx gj g+lhu yM+dh ;gh nkok djrh fQj jgh gS] ;g le>s fouk gh fd bl nkos d® fuÒk lduk fdruk dfBu gSAÞ

nz©inh dh Òosa p<+ xÃa]

Þ;g rqe eq>s dg jgs g®\ß[1] vfgPN= & mÙkj ik@kyorhZ jkT;A ;g nzks.kkpk;Z ds vf/kdkj esa FkkA bls vkpk;Z nzks.k us vtqZu }kjk nzqin dks ijkftr djds izkIr fd;k FkkA ¼egkHkkjr vkfn- 137A 73&76½

[2] vlqj vkSj vlqj 'kfDr dks ysdj ^egkHkkjr*] ^Jhen~Hkxoriqjk.k*] ^fgr&gfjoa’k* lHkh esa mUgsa fons’kh rks dgk gh x;k gS] ccZj Hkh dgk x;k gSA vusd txg fofHkUu fonsf’k;ksa ds fy, ^jk{kl* vkSj ^nkuo* 'kCnksa dk mi;ksx Hkh gqvk gSA

vlqj lH;rk dk dky ogh gS] tks Jhd`".k dk dky FkkA iqjkrÙoh; [kkstksa] izek.kksa vkSj vlqj lH;rk ds mR[kuu dk;Z rFkk Hkkjr esa gq, mR[kuu dk;Z ls ;g izekf.kr gks pqdk gS fd rRdkyhu Hkkjr vkSj vlqj lH;rkokfn;ksa ds chp O;kikfjd lEcU/k FksA blds vfrfjDr gky esa ^jhMlZ MkbtsLV* }kjk izdkf’kr ^DohLV Qkj n ikLV* uked iqLrd esa vlqjksa vkSj mudh lH;rk dks ysdj ^LVsfcfyVh fon ØqvYVh* uked v/;k; esa mudh Øwjrk dks ysdj fy[kk gS%

“But were the Assyrians merely blood-seeking barbarians anxious only to pillage and kill in the name of Ashur, their god? An examination of their empire reveals them to be skilled in many fields. An efficient system of tribute in money and men kept the empire rich and safe. Administration was in the hands of extremely competent local governors hand-picked by the king.”

blh iqLrd esa vU;= of.kZr gS%

“In the peace and stability of the Roman empire, trade and commerce flourished, supplying a demand from wealthy Roman citizens for the luxuries of other cultures and continents. Furs and amber were imported from the barbarian north, Africa yielded up ivory, gold, spices and wild animals for the amphitheatres, and from the sub-continent of India came the fabulous products of the exotic orient.”

blls fl) gS fd Hkkjr dk rkRdkyhu ;qx] Bhd vkt dh rjg fo’o dh fofHkUu le`) lH;rkvksa ds fujarj lEidZ esa rks Fkk gh] lkFk gh ;gka dh le`f) rRdkyhu vusd fons’kh 'kfDr;ksa dks [khap jgh FkhA

[3] EysPN&,d tkfr vkSj tuin] ufUnuh xkS ds Qsu ls EysPN tkfr dh l`f"V gqbZA mu EysPN lSfudksa fo’okfe= dh lsuk dks frrj&fcrj dj fn;k ¼vkfn- 174A 38&40½ A

[4] ;ou& Hkkjro"kZ dh ,d tkfr vkSj tuin&rqoZlq dh larku ^;ou* ¼;k rqdZ½ dgyk;h ¼vkfn- 85A 34½A ufUnuh us ;ksfu&ns’k ls ;ouksa dks izdV fd;k rFkk mlds ik’oZ Hkkx ls Hkh ;ou tkfr dh mRifÙk gqbZ ¼vkfn- 174A 36&37½A lgnso us fnfXot; ds le; buds uxj dks thrk Fkk ¼lHkk- 31A 73½A udqy us Hkh ;ouksa dks ijkLr fd;k Fkk ¼lHkk- 32A 17½A dy;qx esa buds bl ns’k ds jktk gksus dh Hkfo";ok.kh ¼ou- 188 A 35½A d.kZ us fnfXot; ds le; ifpe esa ;ouksa dks thrk Fkk ¼ou- 254A 18½A dkEckstjkt lqnf{k.k ;ouksa ds lkFk ,d v{kkSfg.kh lsuk fy, nq;ksZ/ku ds ikl vk;k ¼m|ksx- 19A 21&22½A ;ou ,d Hkkjrh; tuin gS ¼Hkh"e- 9A 65½A ;ou igys {kf=; Fks ( ijarq czkã.kksa ls }s"k j[kus ds dkj.k 'kwnz Hkko dks izkIr gks x;s ¼vuq- 35A 18½A

&egkHkkjr ukekuqØef.kdk i` 266

[5] voUrh ds jktdqekjA foUn ds “kbZA ;s nksuksa Òkà çrkih lgnso }kjk nf{k.k fot; ds le; ijkftr gq, FksA ¼l“k ioZ 31@10½

&egk“kjr ukekuqdzef.kdk i`-10 xhrk izsl xksj[kiqj la- 2016

[6] jk/kk dk iq= % l``"Va tys xÒ± jk/kkÒÙkkZ egk;'kk%A /kk;k% dYi;kekl iqq=a l®·f/kjFkLrnkA egkHkkjr vkfnioZ 67@140


--------------------------------------------------

nqxkZ'kj efgeor~ lR;kFkhZ jfpr Òxoku~ d`".k fo"k;d vU; lkfgR;